Vår politik


Det här vill Nya Moderaterna Oskarshamn

Nya Moderaterna vill utveckla och skapa ett ännu mer attraktivt Oskarshamn. Vi vill skapa en kommun där alla känner sig trygga, där alla får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och där alla som vill och kan har ett jobb att gå till.1. Företagande och Arbete

I Oskarshamn ska alla kunna få ett jobb. Vi behöver fler jobb och fler jobbskapare.
Genom halverade planavgifter sätter vi fart på byggnationen, tillväxten och sysselsättningen.
Vi vill att du ska kunna välja vilken aktör som utför vår offentliga service som till exempel vården för att din valfrihet ska vara i centrum. Vi behöver fler som jobbar för att vår ekonomi ska bli bättre. Vi måste också arbeta intensivare med att skapa en jämlikare kommun. Som arbetsgivare i kommunen ska vi se till så att samma jobb skapar samma lön oavsett kön eller bakgrund.
 • Fler jobb och fler jobbskapare
 • Halverade planavgifter för mer byggande
 • Mer valfrihet inom vård och annan service
 • Samma lön för samma jobb


2. Tillgänglighet och Trygghet

Du som bor i Oskarshamns kommun ska kunna känna trygghet när du behöver vård och omsorg. Därför vill vi värna om den egna möjligheten att själv kunna göra sina val.
Tillgång till senior- och trygghetsboenden ger möjlighet till en gemenskap på egna villkor när man blir äldre. Du ska ha rätten att välja hur du vill bo men också var i kommunen. Utökad valfrihet främjar mångfald även inom hemtjänsten där du också ska få välja utförare för den vård och omsorg som du kan behöva, med fokus på kvalité, och en god personlig omsorg.
 • Bättre tillgång till senior- och trygghetsboenden
 • Valfrihet gällande var och hur du vill bo när du blir äldre
 • Bättre kvalité i vård och omsorg


3. Förskola och Skola

I förskolan och skolan ska alla barn få den stimulans de behöver för att utvecklas. Våra skolor ska vara avgiftsfria och ingen får exkluderas från aktiviteter även om föräldrar inte har råd ekonomiskt. Den utbildning som våra barn och unga får ska vara den bästa möjliga och med kompetenta och engagerade lärare. Skolan handlar också om trygghet och vi anser att alla barn har rätt att känna sig trygga i och omkring skolan och dessutom få det stöd man behöver.
 • Alla barn som lämnar grundskolan ska ha behörighet till gymnasiet.
 • Tidigt stöd till unga som är i behov av extra stöd – Alla ska ha behörighet till gymnasiet
 • Alla lärare ska ha stadieanpassad kompetens och rätten till vidareutbildning
 • Alla barn ska ha rätt till att känna sig trygga i och omkring skolan


4. Kultur och Fritid

Ett aktivt sinne formar ett aktivt liv och därför vill vi ha en utveckling av det kulturella utbudet i Oskarshamns kommun. Kulturen har betydelse för folkhälsa och är centralt för en samhällsutveckling och människors välbefinnande. Därför vill vi värna om och utveckla de kulturella utbuden samt ge utrymme för mera fritidsaktiviteter för alla åldrar i Oskarshamns kommun.
Vi vill skapa en fysisk mötesplats, ett Allaktivitetshus. En plats för unga och äldre att kunna mötas över generationsgränserna där vi får ta del av varandras intressen och ha roligt utifrån vad man själv är intresserad av. Våra befintliga mötesplatser och idrottsplatser i alla delar av kommunen ska ha de bästa förutsättningar för att bedriva sin verksamhet även på längre sikt.
 • Bredare kulturutbud
 • Skapa en fysisk mötesplats, ett Allaktivitetshus
 • Långsiktiga satsningar för nya och befintliga idrotts- och fritidsaktiviteter i hela kommunen


5. Landsbygd

För oss är det viktigt att värna om valfrihet, flexibilitet och lokalt anpassade lösningar.
Landsbygden är beroende av goda villkor för företagande, det ska vara enkelt att anställa. Välfungerande IT-infrastrukturer genom utbyggda fibernät främjar tillväxt och utveckling – både för den enskilde och för våra företagare. Det ska vara lätt att ta sig mellan tätort och landsbygd och mellan vår egen ort och andra platser i landet för att främja förutsättningar för jobb, utbildning och utveckling och därför vill vi utveckla järnväg, sjöfart och vägnät, samt verka för att flygtrafiken återupptas.
 • Fortsatt enkelt att driva företag på landsbygden
 • Utbyggnation av IT-infrastruktur med fibernät 
 • Utveckla våra transporter via järnväg, sjöfart, vägar, samt verka för att flygtrafik återupptas


6. Miljö

Vi ser stora potentialer med stadsdelen Inre Hamnen och den ska ges de bästa förutsättningar för att vidareutvecklas och förädlas så att vår stadskärna får möjlighet att växa på ett bra sätt.
Ett väl avvägt användande av våra strandnära lägen för att främja boende och turism utvecklar vår kommun.
Vi vill se en kunskapsportal i Oskarshamn där havets betydelse för Oskarshamns kommun och klimatet blir belyst. Det handlar om att sprida kunskap om Östersjön och hur man kan samverka. Vi vill även se ett giftfritt Oskarshamns kommun.
 • Skapa stabil förutsättning för Inre Hamnens utveckling
 • Sunt användande av strandnära lägen
 • Kunskapsportal för att sprida kunskap om klimatet och havet


7. Landstinget


Vi vill arbeta för en förbättrad tillgänglighet, mer tid för patienterna och deras läkare och därmed mindre börda från administration. Det handlar om att vården ska vara anpassad efter behov och då behöver vi flexiblare öppettider på våra hälsocentraler och lättare att resa över länsgränserna för att söka den vård vi behöver.
Äldre patienters möte med vården ska förbättras. Vi vill se väl fungerande vårdcoacher, fler mellanvårdplatser och framförallt ökad samverkan mellan vården i kommunen och vården i landstinget. En insats som vi vill verka för är riktade hälsokontroller som skapar möjlighet för tidigare upptäckt av bland annat cancersjukdomar och därmed ökar möjligheterna för att kunna ge en snabb och fungerande vård.
 • Mer tid för patienterna och läkarna att träffa varandra
 • Mindre administration för läkarna
 • Behovsanpassad och flexiblare vårdinsatser