Motioner - Interpellationer - Yrkanden - Skrivelser - Yttranden

Nya Moderaternas yttrande och yrkande 150325 avseende motion nr 19/14 - Är det dags att införa läxfri skoldag


Läxor med hög kvalitet ger bättre skolresultat

MP vill nedmontera kunskapsskolan och kasta oss tillbaka till flumskolan


Miljöpartiet har lagt ett förslag om att införa skola utan läxor. Sitt yrkande baserar man på att detta skulle minska stressen hos barn och ungdomar. Detta är helt grundlösa antaganden - det finns ingen forskning som visar på att läxfri skola skulle minska stressen hos våra barn och ungdomar och därför anser vi Nya Moderater att detta är en dålig idé. 

Skolan måste ha ett tydligt kunskapsfokus där varje elev ges förutsättningar att nå sin fulla potential – utifrån varje enskild elevs individuella förutsättningar och där alla elever måste få verktyg för att ta sig dit de vill. Politiker ska inte bestämma hur undervisningen i skolorna ska se ut – det måste lärarna och rektorerna få göra. Däremot är det vårt ansvar som politiker att ge våra lärare och rektorer rätt förutsättningar att arbeta i enlighet med vad forskningen visar är bäst för att vi ska kunna nå och hålla kvar en hög kunskapsnivå bland våra barn och ungdomar. Och forskningen visar att utan läxor riskerar våra barn och ungdomar att halka efter kunskapsmässigt.

Skolforskarna Robert Marzano och Debra Pickering har gjort en sammanställning av den forskning som internationellt finns för och emot läxor och huvudresultatet av denna sammanställning påvisar att läxan har stor betydelse för elevernas resultat – om kvaliteten på de läxor som ges är hög. Sammanställningen finns att tillgå på http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar07/vol64/num06/The-Case-For-and-Against-Homework.aspx. Kvalitet på läxor omfattar fyra parametrar:

 • Att läxan ska ha ett tydligt och legitimt syfte som är utformade efter tydliga mål och att den ska kunna göras självständigt utan föräldrarnas hjälp,
 • Att läxan ska vara designad för att maximera chanserna för att eleverna kommer att slutföra den, det vill säga att läxorna ska ha lämplig svårighetsgrad.
 • Att läxan på ett lämpligt sätt ska fungera som ett bollplank för att kunna sammanfatta vad eleven har lärt sig – det ska alltså inte krävas kvalificerade kunskaper hos föräldrar (eller andra vuxna) för att de ska kunna vara ett stöd vid läxläsning.
 • Läxan ska stämma överens med elevernas ålder och inte ta för mycket tid från andra fritids- och hushållsaktiviteter.

Så enligt forskningen är det snarare läxans kvalitet – att läxorna är tydligt formulerade i kombination att de blir grundligt uppföljda av läraren – som är det avgörande för att läxorna ska ge en positiv effekt. En slutsats som även stöds av John Hattie, framstående professorn i utbildningsvetenskap vid University of Melbourne i Australien, som i sin metastudie ”Synligt lärande” konstaterar att läxor ger en positiv effekt när de är tydligt formulerade och blir grundligt uppföljda av lärare (http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/undervisning/hemlaxors-nytta-inte-sjalvklar-1.203316).

Så snarare än att göra våra skolor läxfria så visar forskningen på att det handlar om att skapa förutsättningar för att våra lärare ska kunna ge kvalitativa läxor. Och då handlar det om att göra detta inom ramen för våra lärares fortbildning.
Miljöpartiet vill nu nedmontera kunskapsskolan och kasta oss rakt tillbaka till flumskolan. Med miljöpartiets förslag kommer viktig undervisningstid att tas i anspråk. Istället för att pedagogerna ägnar tiden åt undervisning så kommer man att få lägga del av undervisningstiden på att hjälpa eleverna med läxor.

Vi Nya Moderater vill inte utsätta våra barn för dessa ovetenskapliga experiment som Miljöpartiet nu föreslår. Experiment som kommer att innebära att våra barn inte kommer att få tillräcklig undervisningstid som de behöver under skoltiden för att inhämta tillräckligt mycket kunskaper. Om de ska utsättas för dessa experiment – vilka åtgärder tänker då majoriteten vidta för att kompensera för den skada som detta kommer att åsamka eleverna?

Vi anser att det är skolans ansvar att se till att eleverna får den kunskap de behöver för att längre fram klara högre studier på universitet eller högskola. En viktig del i detta är att ge läxor av hög och rätt kvalitet och i enlighet med de parametrar som presenterats ovan.

Vi Nya Moderater menar att genom att i tidig ålder skapa förståelse hos eleverna för vikten av att ta ansvar för sitt lärande, så banar detta även väg för att snabbare hitta en god studieteknik då man väljer att fortsätta läsa vid universitet eller högskola.

Därför anser vi Nya Moderater att man istället bör sträva mot att införa obligatorisk läxhjälp/läxstöd utanför lektionstid. Vi behöver också säkerställa att läxor ges på ett sådant sätt att de uppfyller de parametrar som forskningen påvisar ger bäst effekt för elevernas lärande. Medvetenheten kring läxor och vikten av uppföljning av läxor behöver även ökas.

För att våra elever inte ska halka efter kunskapsmässigt yrkar Nya Moderaterna på att Kommunfullmäktige avslår Miljöpartiets motion.


Nya Moderaterna Oskarshamn
Rebecca Thidell (ledamot Bildningsnämnden)
Elizabet Åström (ersättande ledamot Bildningsnämnden)

______________________________________________________


Nya Moderaternas yttrande 150317 avseende


IK Oskarshamns ansökan om ekonomiskt stöd


Beslutsförslag till kommunstyrelsen
 • att IK Oskarshamn får rätt att under tre år sälja namnet på Arena Oskarshamns ishallsdel till en extern företagspart,
 • att kommundirektören får i uppdrag att överlägga med IK Oskarshamn om framtida hyresnivåer,
 • att IK Oskarshamn till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisar en minskning av klubbens utgifter i storleksordningen 2-3 miljoner kronor.

Beslutsförslag till kommunfullmäktige
 • att kommunen köper mediakuben och övriga inventarier för 1,1 miljoner kronor. Detta motsvarar  enligt tjänstemannautredning mera dagens värde och reducerat med redan beviljade investeringsbidrag från kommunen,
 • att IK i tre år hyr mediakuben till en hyreskostnad om 65 tkr per år och att annonseringsintäkterna tillfaller IK Oskarshamn,
 • att kommunen subventionerar hyran för ishallen om 460 tkr motsvarande dagens hyra för ungdomsverksamheten samt ungdomslagens matcher,
 • att finansiering sker genom ianspråktagande av kommunens rörelsekapital.

Protokollsanteckning
Föreningslivet inklusive IK Oskarshamn fyller en viktig funktion i samhället. Föreningarnas verksamhet bidrar till att stärka en orts identitet, folkhälsa, attraktionsvärde och skapar social gemenskap. Ingen annan lokal idrott har det genomslag i media och olika andra sammanhang som IK Oskarshamn. Idrottsgymnasiet med inriktning ishockey och fotboll stärker gymnasiet i Oskarshamn och lockar elever från andra kommuner. Föreningarnas ungdomsverksamhet är oerhört viktig då det lockar ungdomar till ett aktivt fritidsliv, främjar deras hälsa och leder till en attraktivare kommun. 

IK Oskarshamn har under flera års tid haft svårigheter att få ekonomin i balans vilket man delar med många andra lag i Hockeyallsvenskan. För att få balans i ekonomin så krävs såväl ett kapitaltillskott som en minskning av utgifterna framöver. Nya Moderaternas kommunfullmäktigegrupp har funnit denna fråga svår, men efter samtal med såväl medborgare som näringslivet har vi funnit att det finns ett betydande mervärde för kommunen att ha ett ishockeylag på denna nivån. För att få kapitaltillskott från kommunen anser vi att IK Oskarshamn som motprestation måste minska sina utgifter i storleksordningen 2-3 miljoner kronor. Vi tycker att det är riktigare att investera i kommunal anläggning istället för att ge ett kapitaltillskott rakt upp och ned. Dels är det något kommunen köper till sin anläggning som kan avskrivas på sedvanligt sätt, dels ger det mera renodlade förhållanden mellan kommunen och klubben inför framtida investeringsförhandlingar. Vi anser även att det bör göras en genomlysning och översyn av befintligt föreningsstöd till alla i kommunen verksamma föreningar.

Nya Moderaterna Oskarshamn
Lennart Hellström (vice gruppledare)

______________________________________________________


Nya Moderaternas yttrande februari 2015 avseende

Samråd av program Inre hamnen


Utvecklingen av Inre hamnen i Oskarshamn ligger Nya Moderaterna i Oskarshamn varmt om hjärtat. Därför är det
viktigt att de hus som ska byggas uppfattas som estetiskt tilltalande av Oskarshamnarna och samtidigt harmoniserar med omgivande bebyggelse. Det är bra att planen tar hänsyn till den befintliga bebyggelsen på Brädholmen så att det finns flera sätt att gå tillväga när det väl är dags att bygga

De är bra att olika bostadstyper blandas samtidigt som vi gärna ser att de byggs av trä. Trygghetsboende är också ett självklart alternativ att kunna erbjuda utöver hyres- och bostadsrätter. Kommunen bör ha hög prioritet att intressera entreprenörer för byggande av olika utbud av boenden och hyresnivåer .

Brädholmen
Vi ser gärna att det skapas förutsättningar för ett kallbadhus i närheten av badholmen.

Brädholmstorget vore nog ett mer passande namn än hamntorget eftersom väl brädholmen är ett etablerat namn på platsen.

Trädäcken längs kajerna bör vara tilltagna och utformade så att det är lätt att sitta.

En öppningsbar bro mellan badholmen och norra kajen skulle innebära att områdena kommer att knytas samman.

Godstrafiken till hamnen
Godstrafiken på järnväg till och från hamnen är svår att påverka. Förhoppningsvis innebär den nya kombiterminalen som är tänkt att anläggas söder om Kvastmossen att trafiken minskar eftersom gods som egentligen inte ska till hamnen kan omlastas vid kombiterminalen. Vi ser gärna att så mycket att resterande gods som ska till hamnen omprioriteras till annat trafikslag. För att öka säkerheten i inre hamnen bör de pollarna som ska sättas upp längs med järnvägsspåret vara försedda med ljus som blinkar när tåg närmar sig området.

Trafiken på skeppsbron
Att trafiken minskar på skeppsbron är positivt men det innebär inte per automatik att den försvinner. Merparten av denna trafik kommer att ta andra vägar därför är det viktigt att det inte uppfattas negativt i de områden som trafiken kommer att passera fortsättningsvis.

Skärgårdsturism
Skärgårdstrafiken med båt är ett viktigt inslag i stadsbilden sommartid. Det är bra om förutsättningarna att bedriva denna typ av verksamhet förbättras så fler ges möjlighet att gästa kommunens arkipelag.

Nya Moderaterna i Oskarshamn
Genom Richard Karlsson

______________________________________________________


Skrivelse till Bildningsnämnden 150220 angående Motionsslingor inom Oskarshamn kommun
 

Välskötta och tillgängliga motionsslingor för att främja folkhälsan

Oskarshamn ska enligt kommunens strategiska plan för folkhälsa och samhällsskydd vara ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Men utan en god folkhälsa är det svårt att nå dit. Detta då en god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt eftersom hälsan i sig har stor betydelse för människors möjlighet till utbildning, arbetsliv och goda relationer.

Vi Nya Moderater anser att en viktig pusselbit för att främja folkhälsan är att se till att våra kommuninvånare – oavsett var i kommunen man bor – lätt och snabbt ska kunna ta sig till den motionsslinga som finns närmast den egna bostaden för att ta en löptur, en powerwalk eller en lugn promenad för att njuta av naturen. Men detta förutsätter att befintliga motionsslingor är framkomliga och att på de ställen där det finns elljusspår så ska dessa vara fungerande – och att de även går att slå på efter klockan 21 på kvällen eftersom det är först då, när kvällsbestyr i form av middag, läxläsning och nattning är avklarade, som många småbarnsföräldrar har möjlighet att ge sig ut och motionera.

Idag sköts och underhålls vissa utpekade – och väldigt få – motionsslingor av kommunen, medan den stora merparten ägs och drivs helt och hållet av ideella föreningar. Dessa föreningar får på sin höjd ett mindre årligt skötselbidrag som inte räcker till speciellt mycket mer än att kostnaden för belysning och de har utöver detta inte möjlighet att till exempel laga elslingor när dessa blåst ner eller gått sönder.
Många föreningar runt om i vår kommun – bland annat föreningar i Figeholm, Bockara, Påskallavik och Misterhult har under flera års tid sökt gehör för att få hjälp med att rusta upp befintliga motionsslingor genom röjning och att få hjälp då det uppstått elfel på elljusen som finns på vissa av motionsslingorna. Dock utan att bli lyssnade på – vilket nu resulterat i att runt om i vår kommun så förfaller våra fina motionsslingor som – om de sköttes om på ett bättre sätt – skulle vara viktiga verktyg för att främja folkhälsan.
Vi Nya Moderater är medvetna om att ett arbete har påbörjats där Fritidskontoret har bjudit in föreningar att delta i en arbetsgrupp för att börja titta på frågan och detta tycker vi är bra, men inte tillräckligt.

Därför föreslår Nya Moderaterna följande:
Bildningsnämnden uppdrar åt Fritidskontoret att

 • tillsammans med en arbetsgrupp, som ska utgöras av Fritidskontoret i samverkan med aktuella föreningar som idag ansvarar för skötsel och underhåll av motionsslingor, utreda vilka behov som finns för att motionsslingorna ska fungera på ett tillfredsställande och bra sätt som gör att kommuninvånarna har möjlighet att använda dem när det passar dem,
 • utifrån ovan utredning lägga fram förslag på hur behoven ska tillses, vilka åtgärder som krävs och hur kommunen kan förbättra sitt samarbete med föreningslivet avseende detta,
 • göra en översyn av samtliga motionsslingor och när det gäller dem som är utrustade med elljus undersöka vilken tid som elljusen släcks på kvällarna , och därefter se till att möjliggöra att elljusen på samtliga av dessa motionsslingor ska kunna användas när som helst på dygnet.

Nya Moderaterna Oskarshamn
Gudrun Gustafsson (2:e vice ordförande Bildningsnämnden)
Rebecca Thidell (ledamot Bildningsnämnden)



______________________________________________________


Skrivelse till Bildningsnämnden 150211


Valfrihet för familjer att välja mellan vistelsetider på förskola

Medborgarförslag har inkommit från Johanna Tyden, Johanna Asp och Josefine Simonsson, som föreslår att valfriheten när det gäller vistelsetiden i allmän förskola ska öka, så att familjerna själva får bestämma om barnet ska vara 3 dagar 5 timmar per vecka eller 5 dagar 3 timmar per vecka.

Vi moderater är positiva till förslaget. Vår kommuns barnomsorg ska utgå ifrån barnens behov där föräldrar erbjuds avlastning och stöd genom flexibel barnomsorg. Detta är en viktig del av välfärden och föräldrar ska själva kunna välja när det är bäst för deras barn att vistas på förskolan. Detta är valfrihet i dess sanna bemärkelse och det är detta som vi moderater står upp för. 

Genom att som förälder själv ha möjlighet att välja vistelsetid för sitt barn så ger man exempelvis föräldrar som är hemma med nyfödda syskon möjlighet till ökad kvalitetstid mellan förälder och det nyfödda barnet. Vidare ger man barnet som vistas på förskolan möjlighet att – om man som förälder väljer en längre vistelsetid än tre timmar – känna sig mer delaktiga i förskolans verksamhet, det vill säga barnet får exempelvis vara med i samvaron vid måltider etcetera istället för att behöva lämna förskolan lagom till det att alla andra barn tillsammans går och äter.

Redan idag finns förskolor i vår kommun där man infört 5-timmarsvistelse tre dagar i veckan istället för 3-timmarsvistelse fem dagar i veckan. Något som vi i Nya Moderaterna fått indikationer på har upplevts som mycket positivt bland annat med avseende på det som ovan nämnts.
Föräldrar vill inte byta förskola för sina barn. De vill gå tillsammans med sina kompisar som de längre fram ska gå i samma klass med.

Så vitt vi förstått så ser även Barnhälsovården och den öppna förskolan Trollsländan nuvarande ordning – det vill säga 3-timmarsvistelser – som mycket stressigt för barnen. Bland annat just eftersom barnen exempelvis inte hinner äta tillsammans med sina kompisar.

Med anledning av ovanstående föreslår vi moderater att familjerna själva ska få bestämma om barnet ska vara 5 timmar om dagen 3 dagar i veckan eller 3 timmar om dagen 5 dagar i veckan och att verksamheten omplanerar utifrån de behov som familjerna har.


Nya Moderaterna Oskarshamn
Gudrun Gustafsson (2:e vice ordförande Bildningsnämnden)
Rebecca Thidell (ledamot Bildningsnämnden)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar