Insändare - Debattartiklar

Debatt (publicerad i ON 150420)

Alla förlorar på den rödgröna rörans budgetförslag


Vi ser inga långsiktiga förslag för att möta vår tids utmaning


En politik som skadar jobb och tillväxt, en sämre ekonomi för vanliga hushåll i kommunen och sämre förutsättningar för våra företagare. Är det så vi ska utveckla Oskarshamns kommun? Höjda trösklar som skapar nya utanförskap. Höjd skatt på äldres arbete och avskaffande av bortre gräns är inga lösningar. Vi ser inga svar på långsikliga utmaningar. Det är tydligt att det behövs mera ordning och reda i välfärdsfrågorna.

Den utredning regeringen tillsatt om nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdtjänster fokuserar inte på de viktigaste framgångsfaktorerna för svensk välfärd – hur kvalitet och tillgänglighet faktiskt ska öka. Ett av de största förslagen är att ta bort sänkningen av arbetsgivaravgiften för personer under 26 år.

Vi ser med oro på Sveriges och vår kommuns utveckling genom den jobbfientliga politiken. Att fördyra jobb för unga, försämra för företagen och samtidigt höja bidragen kommer att leda till färre jobb – inte fler jobb. Detta blir kännbart och en återgång till det Sverige där utanförskapet växte på bekostnad av jobben.

När det gäller verksamheter för Oskarshamns kommunala sektor beräknas den totala kostnadsökningen till 7 486 413 kronor samt att det kommer att bli dyrare att anställa unga under 26 år. Antalet arbetstillfällen genererar en kostnadsökning motsvarar 24 arbetstillfällen. När det gäller privata sektorn är motvarande siffror den totala kostnadsökningen för Oskarshamn 55 867 936 kronor och 180 arbetstillfällen. Siffrorna är baserade på en utredning från Riksdagens utredningstjänst och siffrorna är framtagna av SCB. Regeringens redan jobbfientliga politik ser vi med oro få stora konsekvenser inom vård och omsorg i vår kommun där många unga får sitt första jobb, som ett exempel kan nämnas inom den personliga assistansen där nästan en fjärdedel är under 25 år och därför berörs av denna höjning.

Överskottsmålet har slopats trots att Magdalena Andersson (S) lovade att hålla kvar vid det målet. Socialdemokraterna lovade att inte höja bensinskatten. Miljöpartiet ville utöka båda RUT- och ROT-avdragen, men nu ska RUT halveras och ROT kommer förminskas om inte tas bort helt. Vidare kommer ett hårt slag mot vår kommun och kärnkraften i form av skattehöjningar vilket för vår kommun kan innebära en avveckling av både O1 och O2 under denna mandatperiod. Hur ser ni i majoriteten på denna fråga? Och speciellt då i relation till att tanken är att vår kommun ska utvecklas och till år 2030 ska ha blivit 30 000 kommuninvånare.

Och hur ser majoriteten i Oskarshamns kommun på den kraftiga höjningen av bensin- och diselskatt som slår mot våra kommuninnevånare. Främst mot dem på landsbyggden och för alla våra jobbpendlare som färdas mellan olika kommuner. För någon kollektivtrafik har ju majoriteten inte lyckats speciellt bra med att utveckla under de senaste decennierna. Snarare har ni ju lyckats avveckla den…

Hur ser ni på försämringarna ni nu gör av Rut- och Rotavdraget? Försämringar som kommer att innebära att flera kommer att anlita svarta tjänster igen – vilket kommer drabba vår kommun i form av ett hårt slag mot dem som etablerat och utvecklat företag med hushållsnära tjänster som idé vilket gett många personer anställning.  

Arbetsgivaravgifterna för unga kommer att höjas. Detta drabbar många av våra företagare i kommunen som inte längre kommer att ha råd att ha kvar sina ungdomar som anställda och heller inte kommer att ha möjlighet att nyanställa ungdomar. Det finns inga vinnare med detta budgetförslag – det finns bara förlorare. Och de största förlorarna är våra unga kommuninnevånare. Detta pressar tillbaka jobbtillväxten och ökar utanförskapet.


Nya Moderaterna Oskarshamn
Eva-Marie Hansson, oppositionsråd
Lucas Lodge, ordförande

______________________________________________________


Insändare publicerad februari 2015
i Nyheterna och Oskarshamns-TidningenModeraterna svarar på KSRR-frågorna

Den 11 februari ställde Sven Ström fem frågor till de politiska partierna i Oskarshamn. Här är Moderaternas svar.
• Hur många av er förutom Yvonne Bergvall och Peter Wretlund kände till upplägget med bildandet av Mosa AB?– Hur många som kände till upplägget att bilda Mosa AB känner vi ej till. Vad vi vet är att det nämndes för oss första gången på styrelsemöte med KSRR i januari i år. Vi har en suppleantplats i KSRR:s styrelse.

• Tycker ditt parti att ni har inflytande och kontroll över KSRR, Kalmarsundsregionens renhållare?– Vi har det inflytande som en suppleantplats ger. Huruvida en suppleantplats skulle kunna ge kontroll över en styrelse tillhör inte ett demokratiskt samhälle.

• Kommer ditt parti att kräva att återvinningscentralerna öppnas igen i Påskallavik, Bockara, Kristdala, Fårbo, Figeholm och Misterhult?– Vad vi känner till är det endast återvinningscentralerna i Fårbo och Misterhult som stängts. Vi tar med oss frågeställningen till nästa styrelsemöte med KSRR.

• Anser ditt parti att taxehöjningar med 21 procent för hushållssopor och 100 procent eller mer för slamtömning är rimligt?– Taxorna ska baseras på självkostnadsprincipen vilket vi anser vara rimligt.

• Kostar det något för Oskarshamn att lämna KSRR, med tanke på investeringen på 140 miljoner kronor?– Det är svårt att svara på då det är tre års uppsägningstid om kommunen vill lämna kommunförbundet. För kommuninvånarnas del är vi däremot övertygade om att ett lämnande av KSRR skulle innebära högre taxor. ANDERS STENBERG, NYA MODERATERNA I OSKARSHAMN
______________________________________________________


Insändare publicerad februari 2015
i Nyheterna och Oskarshamns-Tidningen


Välskötta och tillgängliga motionsslingor för att främja folkhälsan


Oskarshamn ska enligt kommunens strategiska plan för folkhälsa och samhällsskydd vara ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Men utan en god folkhälsa är det svårt att nå dit. Detta då en god folkhälsa är en viktig förutsättning för tillväxt eftersom hälsan i sig har stor betydelse för människors möjlighet till utbildning, arbetsliv och goda relationer.

Vi Nya Moderater anser att en viktig pusselbit för att främja folkhälsan är att se till att våra kommuninvånare – oavsett var i kommunen man bor – lätt och snabbt ska kunna ta sig till den motionsslinga som finns närmast den egna bostaden för att ta en löptur, en powerwalk eller en lugn promenad för att njuta av naturen. Men detta förutsätter att befintliga motionsslingor är framkomliga och att på de ställen där det finns elljusspår så ska dessa vara fungerande – och att de även går att slå på efter klockan 21 på kvällen eftersom det är först då, när kvällsbestyr i form av middag, läxläsning och nattning är avklarade, som många småbarnsföräldrar har möjlighet att ge sig ut och motionera.

Idag sköts och underhålls vissa utpekade – och väldigt få – motionsslingor av kommunen, medan den stora merparten ägs och drivs helt och hållet av ideella föreningar. Dessa föreningar får på sin höjd ett mindre årligt skötselbidrag som inte räcker till speciellt mycket mer än att kostnaden för belysning och de har utöver detta inte möjlighet att till exempel laga elslingor när dessa blåst ner eller gått sönder.

Många föreningar runt om i vår kommun – bland annat föreningar i Figeholm, Bockara, Påskallavik och Misterhult har under flera års tid sökt gehör för att få hjälp med att rusta upp befintliga motionsslingor genom röjning och att få hjälp då det uppstått elfel på elljusen som finns på vissa av motionsslingorna. Dock utan att bli lyssnade på – vilket nu resulterat i att runt om i vår kommun så förfaller våra fina motionsslingor som – om de sköttes om på ett bättre sätt – skulle vara viktiga verktyg för att främja folkhälsan.

Vi Nya Moderater är medvetna om att ett arbete har påbörjats där Fritidskontoret har bjudit in föreningar att delta i en arbetsgrupp för att börja titta på frågan och detta tycker vi är bra, men inte tillräckligt.
Vi Nya Moderater vill därför att Bildningsnämnden ska uppdra åt Fritidskontoret att:
  • tillsammans med en arbetsgrupp, som ska utgöras av Fritidskontoret i samverkan med aktuella föreningar som idag ansvarar för skötsel och underhåll av motionsslingor, utreda vilka behov som finns för att motionsslingorna ska fungera på ett tillfredsställande och bra sätt som gör att kommuninvånarna har möjlighet att använda dem när det passar dem,
  • utifrån ovan utredning lägga fram förslag på hur behoven ska tillses, vilka åtgärder som krävs och hur kommunen kan förbättra sitt samarbete med föreningslivet avseende detta,
  • göra en översyn av samtliga motionsslingor och när det gäller dem som är utrustade med elljus undersöka vilken tid som elljusen släcks på kvällarna, och därefter se till att möjliggöra att elljusen på samtliga av dessa motionsslingor ska kunna användas när som helst på dygnet.

Nya Moderaterna Gudrun Gustafsson 2:vice ordförande Bildningsnämnden Rebecca Thidell ledamot Bildningsnämnden


______________________________________________________

Insändare publicerad februari 2015
i Nyheterna och Oskarshamns-TidningenHar tiden gått ur led?

Vi har under en längre tid byggt upp våra miljökunskaper och inser vikten av att vi alla är miljömedvetna och att vi har en kommun som ger oss förutsättningar för detta. Innevånarna i ytterområden, turister och besökare ska inte behöva lockas att återgå till att kasta återvinningsbara tidningar, förpackningar och flaskor mm. i skogen och havet. Detta tilltag tillhörde tider då vi inte visste bättre.


Det finns fortfarande öar i vår kommun där det bor människor som inte bilburna och frågar nu hur ska vi nu förhålla oss till återvinningsfrågan.? Oskarshamns kommun haren trevlig turist reklam som talar om vår underbara skärgård. Under turistsäsongen får vi besök av många båtar som har förmånen att besöka vår skärgård. Inte kan det väl vara så att erfarenheten av en miljömedveten kommun ska upplevas med sophögar av flaskor och papper. Det finns också en gästhamn och sommaraffär i Klintemåla och vi ställer oss frågan också var ska återvinningsbara material kastas? En skylt kom upp 1/1 2015 utan annan information och ställdes 50 meter på en parkeringsplats där man aldrig passerar när man ska återvinna sina sopor. Ett konstaterande för alla ”återvinningskonteinern” är försvunnen!!

Ingen vill väl 2015 medverka till en återgång till dumpning i havet och ”soptippar” i skogarna runt om kommunen. Inte vill kommunen välkomna båt turister till en hamn där det inte finns möjligheten att bli av med glas och återvinningsmaterial som vi tagit hand om tidigare!  Inte att förglömma att vi har kommuninnevånare som bor året runt på öar i våra ytterområden och inte har bil och där med svårigheter att transportera sina återvinningsbara sopor. Inte vill väl kommunen glömma bort de bofasta på de underbara skärgårdsöarna? Detta måste hittas lösning för och leva upp till att vår kommun vill vara en miljömedveten kommun som tänker längre än näsan räcker.

Eva-Marie Hansson (M) Oppositionsråd

Stefan Pettersson (M) Förste Vice ordf. Tekniska nämnden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar