fredag 10 februari 2017

Välkommen på årsmöte!

Med ett händelserikt 2016 bakom oss, här i Oskarshamn som i övriga Sverige, är det nu dags att ta sikte på 2017 och nästa verksamhetsår för Oskarshamnsmoderaterna. Ditt engagemang behövs ännu mer nu när vi närmar oss 2018 och nästa val. Därför hoppas vi att du har möjlighet att komma på årsmötet!

Årets gästtalare är Sven-Gunnar Persson som samordnar arbetet kring kärnkraften i Oskarshamn.

Vi bjuder på fika.
Plats: Hotel Corallen
Tid: 6/3, kl 18.00

Om du har några frågor får du gärna kontakta Lucas Lodge på 073 500 97 84

Om du vill nominera någon till styrelsen eller själv kandidera, kontakta valberedningen via Anders Stenberg på 073 083 12 20.


Vi ses på årsmötet!


Föredragningslista 
1.          Årsmötets öppnande
2.          Val av ordförande för årsmötet
3.          Val av sekreterare för årsmötet
4.          Val av justerare för årsmötet
5.          Godkännande av föredragningslista
6.          Godkännande av årsmötets utlysning (*)
7.          Styrelsens verksamhetsberättelse
8.          Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
9.          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (*)
10.       Fastställande av medlemsavgift för år 2018 (*)
11.       Förslag från styrelsen (propositioner)
12.       Förslag från medlemmar (motioner)
13.       Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen (*)
14.       Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15.       Val av ordförande och vice ordförande i föreningen
16.       Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig (*)
17.       Val av två revisorer med ersättare för dem (*)
18.       Val av ombud och ersättare till förbundsstämma (*)
19.       Val av valberedning
20.       Övriga ärenden
21.       Årsmötet avslutas