lördag 14 februari 2015

Kickoffen en nytändning för Nya Moderaterna Oskarshamn

En härlig kickoff som gick i inspirationens och kompetensutvecklingens tecken blev det för nya och gamla ledamöter på Alla Hjärtans Dag när den första av ett flertal träffar arrangerades på Hotell Corallen.

Jonas Lövgren, politisk sekreterare från länsförbundet i Kalmar, fanns på plats och utbildade på ett inspirerande sätt i teambildning, kommunallagen, mötesteknik och mediehantering. Nyttiga och viktiga kunskaper som nu blir en värdefull bas för Nya Moderaterna Oskarshamn att stå på i sitt arbete att bedriva en kraftfull oppositionspolitik i Oskarshamns kommun.


Nya och gamla ledamöter blev inspirerade av Jonas Lövgren
och en god grund för ett gott teamarbete lades. 

Jämställdhet - en hjärtefråga för Nya Moderaterna Oskarshamn

Torsdagen den 12 februari deltog Nya Moderaterna Oskarshamn på Jämställdhetsforum 2015 som arrangerades av Oskarshamns internationella kvinnoförening Olivia.

Inför Jämställdhetsforum ställde föreningen ett antal frågor om jämställdhet till alla politiska partier i Oskarshamns kommun. Här redovisar vi nu frågorna som föreningen ställde och Nya Moderaterna i Oskarshamns svar.

Anser ni att jämställdhet är en viktig fråga för er?
Vår politik tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde och alla människors rätt till respekt för sin person och sin integritet. Vi arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna trygghet och tillit, kan förverkliga sina ambitioner och där alla, oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning har samma möjligheter att växa och utvecklas.

Har ni en skriven plan för detta och hur arbetar ni med denna fråga?
Ja. Nya Moderaterna har en jämställdhetsplan.
Grundläggande för oss är att motverka alla former av diskriminering och utestängande eftersom det innebär ett hinder mot det öppna och inkluderande som det lokala arbetet beaktar och använder som riktmärke. Hur arbetsmarknaden fungerar är viktigt för jämställdheten. Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män, tar större ansvar för hushållsarbetet och har mindre egna sparade pengar. Män tar ut mindre föräldraledighet och är hemma för vård av sjukt barn i mindre utsträckning än kvinnor. Det påverkar karriären och löneutvecklingen. Löneskillnader, glastak och en könssegregerad arbetsmarknad håller tillbaka duktiga människor som har mer att ge i vårt samhälle. Vi använder planen som ett riktmärke i vårt lokala arbete när det gäller skrivning och förhållningssätt i frågor som har med jämställdhet att göra.

Anser ni att det är viktigt - och - även möjligt att samarbeta med civila samhället och oss i Olivia, för att förbättra och effektivisera integreringen av de kvinnor som kommer till Oskarshamns kommun?
Vi anser det viktigt och helt möjligt att samarbeta med föreningar i Oskarshamns kommun för att förbättra och effektivisera integrering av kvinnor som kommer till Oskarshamns kommun.

För Nya Moderaterna Oskarshamn är jämställdhet en viktig fråga.
Tillsammans med flera andra personer från Nya Moderaterna fanns gruppledaren
och oppositionsrådet Eva-Marie Hansson på plats när den internationella
kvinnoföreningen Olivia arrangerande Jämställdhetsforum 2015 på Forum. 
fredag 6 februari 2015

Kallelse till årsmöte för Nya Moderaterna i Oskarshamn

Kallelse till årsmöte för Nya Moderaterna i Oskarshamn

Måndag 2/3 kl 18.00
Plats: Hotell Corallen, Gröndalsgatan 35

Då vi bjuder på förtäring så behöver vi din anmälan och denna skickar du till gunilla.karlsson@moderat.se, senast 27/2.

Kvällens gäst är Martin Tunström, politisk chefredaktör på Barometern/OT. Han kommer att prata om sin syn på samhällets framtidsfrågor.

Föredragningslista 

1.         Årsmötets öppnande
2.         Val av ordförande för årsmötet
3.         Val av sekreterare för årsmötet
4.         Val av justerare för årsmötet
5.         Godkännande av föredragningslista
6.         Godkännande av årsmötets utlysning 
7.         Styrelsens verksamhetsberättelse
8.         Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse
9.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10.      Fastställande av medlemsavgift för år 2016 
11.      Förslag från styrelsen (propositioner)
12.      Förslag från medlemmar (motioner)
13.      Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen 
14.      Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15.      Val av ordförande och vice ordförande i föreningen
16.      Val av minst tre styrelseledamöter, varav en moderatkvinnoansvarig 
17.      Val av två revisorer med ersättare för dem 
18.      Val av ombud och ersättare till förbundsstämma
19.      Val av valberedning
20.      Övriga ärenden
21.      Årsmötet avslutas